Besuch des 67. Stiftungsfest e. v. K.D.St.V. Adolphiana zu Fulda